Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden of download de pdf.

PDF bestand

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten van Fabo Transport, gevestigd in Lelystad. Op onze transportovereenkomsten zijn eveneens de algemene Vervoerscondities, de A.V.C. en het verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg, de C.M.R voorwaarden, van toepassing.

De algemene voorwaarden bevatten de volgende hoofdstukken:

1 Algemene bepalingen; 2. Aanneming van werk.

Algemene bepalingen

1 Algemeen

Al hetgeen hierna is bepaald onder de algemene bepalingen is van toepassing voor zover daarvan niet in de bijzondere bepaling is afgeweken, in welk geval de bijzondere bepalingen boven de algemene bepalingen gaan.

2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Fabo Transport is eerst gebonden, nadat zij de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard c.q. de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Het zelfde geld indien een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan door één van de personeelsleden van Fabo Transport, ook in die gevallen moet een schriftelijke bevestiging door Fabo Transport van de overeenkomst voorhanden zijn. Een beroep op deze bepaling komt evenwel uitsluitend aan Fabo Transport toe en niet aan afnemer c.q. opdrachtgever.

3 Contractprijs

De opgegeven prijzen van de geleverde zaken gelden voor levering af werkplaats of depot, exclusief omzet belasting, tenzij schriftelijk anders is vermeld of overeen gekomen. Fabo Transport kan de overeen gekomen prijzen bindend voor de wederpartij verhogen. Indien Fabo Transport de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

4 levering / opleveringstermijn

 • Levering van zaken geschiedt af werkplaats of depot tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. 
 • Opgegeven levertijden en opleveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dan wel oplevering dient Fabo Transport derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Onder leveren is tevens te verstaan het ter beschikking stellen krachtens een andere rechtsverhouding.
 • Bij levering Franco werk zullen op het werk door koper zodanige maatregelen worden getroffen, dat de kiepauto's normaal het werk kunnen bereiken en verlaten: dit betekend dat het werk normaal voor deze kiepauto's berijdbaar moet zijn: mantaaai erlodigria 'Olmen werden tle koper gesteld, gelegd en verlegd; alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van koper. vervolg leveringen Franco wedu op het werk zullen door koper zodanige maatregelen getroffen moeten worden, dat alle auto's de vrachten terstond na aankomst op het werk zonder oponthoud kunnen kippeo

5 Adres

Fabo Transport mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat haar schriftelijk een ander adres is medegedeeld.

6 Wijziging/aanvullingen overeenkomst

Eventuele wijzigingen en / of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze met bekwame spoed schriftelijk door Fabo Transport zijn bevestigd.

7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door Fabo Transport geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over na volledige voldoening van al hetgeen de wederpartij aan Fabo Transport is verschuldigd.

8 Geschiktheid zaken

Fabo Transport staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dat doel aan Fabo Transport kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

9 Betalingscapaciteit wederpartij

Indien er bij Fabo Transport gerede twijfel kan bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is zij bevoegd de aflevering van de gekochte zaken casu quo bedongen diensten, uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is zelf aansprakelijk voor deze vertraagde aflevering eventueel te lijden schade.

10 Nakoming wederpartij

Indien de wederpartij niet , niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Fabo Transport gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede indien en zodra de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, ingeval de onderneming van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt stilgelegd, overgedragen of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen of de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Fabo Transport het recht, zonder tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander uitsluitend ter keuze van Fabo Transport zonder dat Fabo Transport tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de aan Fabo Transport verdere toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Fabo Transport ten laste van de wederpartij heeft of krijgt dadelijk, en onmiddellijk opeisbaar.

11 Kwaliteit geleverde zaken / bedongen diensten

Fabo Transport verplicht zich jegens de wederpartij om haar de zaken casu quo bedongen diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als (nader) in de (later eventueel gewijzigde) overeenkomst omschreven.

12 Uitsluitend aansprakelijkheid schade door hulp aan andere personen veroorzaakt

Fabo Transport is, behoudens het navolgende dan wel indien schriftelijk anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of personen en/of zaken welke door Fabo Transport bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals onderaannemers en hun werknemers. Indien mocht komen vast te staan dat Fabo Transport aansprakelijk is voor schade, dan is zij aansprakelijk tot maximaal een bedrag per gebeurtenis van twee maal het factuurbedrag betrekking hebbende op de werkzaamheden waarbij de schade zich heeft voorgedaan.

13 Rechtsvordering wederpartij

Eventuele rechtsvorderingen die de wederpartij jegens Fabo Transport heeft uit welken hoofde dan ook, dient deze op straffe en verval van alle rechten te wonden ingesteld binnen een jaar nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

14 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum. De wederpartij is bij niet volledige betaling In verzuim door het verstrijken van voormelde fatale betalingstermijn. Indien de wederpartij in verzuim is, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de wederpartij de wettelijke rente zijn verschuldigd. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met
  een minimum van 40, exclusief btw.
 • Over de eerste €3000,=   15%
 • Over het meerdere tot €6000,=   10%
 • Over het meerdere tot (15000,=   8%
 • Over het meerdere tot €60000,=   5%
 • Over het meerdere boven €60000,=   3%

15 Rechtskeuze

Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

16 Forumkeuze

Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie werden berecht door de Nederlandse relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin het bedrijf van Fabo Transport is gevestigd.

17 Reclame en Garantie

Klachten — duidelijk geargumenteerd — over geleverde diensten/ goederen dienen uiterlijk binnen acht dagen na voltooiing of levering aangetekend schriftelijk aan Fabo Transport te werden gedaan. Klachten later of niet op voorgeschreven wijze gedaan werden niet aanvaard of in behandeling genomen.

18 Nederlandse taal

Bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden in andere taal, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

Aanneming van werk

19 Offerte

De in de overeenkomst opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid van de risicoregeling een wijziging van de prijs volgt.

20 Vervuilde grond

 1. De opdracht eindigt indien zich In/op/aan/onder de grond van de plaats van uitvoering voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen bevinden welke de realisering van het door de opdrachtgever beoogde werk belemmeren of verhinderen, behoudens voor zover in onderling overleg tot een vervangende overeenkomst kan wonden gekomen.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voor Fabo Transport voortvloeit uit de omstandigheid als omschreven in het vorige lid.
 3. Indien de vervuilde grond door Fabo Transport naar een andere locatie is vervoerd uit hoofde van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst tot verplaatsing van grond of deze verplaatsing ander sinds krachtens een overeenkomst gesloten met Fabo Transport plaats vindt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat ter plaatse van de storting van die grond. De opdrachtgever vrijwaart Fabo Transport ter zake tegen elke aanspraak aan derden.

21 Aanvang van het werk

In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

22 Meer- en minderwerk

a. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. Ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering.
 2. In geval van aan wijzigingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Fabo Transport deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
 3. In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk M deze voorwaarde is voorgeschreven.

b. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Fabo Transport recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

c. Wijzigingen als in lid a sub 1 bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak van Fabo Transport en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

23 Verplichtingen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fabo Transport tijdig kan beschikken:

 • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunning, ontheffing en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van Fabo Transport;
 • over van alles voor de uitvoering van het werk vereiste aanwijzingen en verdere gegevens, als mede hulpmiddelen en materialen;
 • over het terrein of het water waarin of waarop het werk moet wonden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
 • over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

b. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Fabo transport behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

c. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Fabo Transport voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

24 Aansprakelijkheid

a. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aan wijzigingen.

b. Indien materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.

c. Fabo Transport is niet aansprakelijk voor de schade, welke bij of ten gevolge van de uitvoering van het werk is toegebracht aan belendingen. Hieronder worden ook begrepen instortingen of beschadigingen door wegzakken of door aardverschuivingen en /of trillingen of door wateronttrekking aan de bodem, mits het voor Fabo Transport te verrichten werk plaats vindt c.q. heeft plaats gevonden op aanwijzingen van de (hoofd)aannemer c.q. de directie van het werk dan wel dat van deze zijde geen uitdrukkelijk bezwaar wordt c.q. werd gemaakt tegen de wijze van uitvoering van het werk door Fabo Transport. Deze uitvoering van aansprakelijkheid heeft eveneens betrekking op toegebrachte schade aan in de grond liggende kabels, buizen, leidingen, duikers, rioleringen e.d. tenzij de (hoofd)aannemer of de directie van het werk door middel van een juiste en volledige tekening de ligging van de obstakels vooraf aan Fabo Transport heeft bekend gemaakt. Fabo Transport is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, toegebracht door de uitvoering van het werk, zoals stagnatie, stillegging e.d..

d. Fabo Transport is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken aan door de (hoofd)aannemer cp. opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, tenzij deze gebreken voor hem kenbaar waren.

e. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de (hoofd)aannemer c.q. opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Fabo Transport voortvloeiende schade en kosten door de (hoofd)aannemer c.q. opdrachtgever te worden vergoed.

f. De (hoofd/aannemer c.q. opdrachtgever vrijwaart Fabo Transport tegen aanspraken van derden wegens schaden, kosten en interessen, waarvoor Fabo Transport ingevolge dit artikel niet aansprakelijk is.

25 Gewijzigde omstandigheden

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan Fabo Transport te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Fabo Transport hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Fabo Transport wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

26 Overmacht 

a. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan Fabo Transport kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet, grove schuld, dan wel grove nalatigheid van de opdrachtgever Is Fabo Transport gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig hetgeen is bepaald omtrent schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat.

b. Indien Fabo Transport door overmacht waaronder te verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer verlangd kan worden, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden of een deel daarvan uit te voeren, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de gemaakte kosten, Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door derden uit te voeren werkzaamheden en levering. Gewijzigde uitvoering als gevolg van overmacht wordt berekend overeenkomstig hetgeen is bepaald omtrent schorsing en beëindiging van bet werk In onvoltooide staat. In geval van opzet of grove schuld van de (hoofd)aannemer c.q. opdrachtgever Is Fabo Transport gerechtigd tot de volle aanneemsom, vermeerderd met de kosten ten gevolge van de niet-voltooiing van het werk en de ten gevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten, een en ander blijkend uit een door Fabo Transport over te leggen gespecificeerde eindafrekening.

27 Termijnbetaling

a Indien betaling in termijnen Is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de dag waarop Fabo Transport de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

b. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft is Fabo Transport gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan.

28 Eindafrekening

a. Binnen een redelijke tijd na de oplevering dient pabo Transport de eindafrekening in. Deze bevat o.a. een specificatie van het meer- en minderwerk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Fabo Transport ingevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Fabo Transport ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht. De berekening van de door de opdrachtgever aan Fabo Transport te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.